Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI USŁUG NOCLEGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zwany dalej:
„REGULAMINEM”)

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

a. Niniejszy regulamin jest wzorcem umownym dotyczącym rezerwacji oraz określa prawa i obowiązki
Obiektu oraz Klienta.
b. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wypełnienie formularza, przeczytanie i akceptacja
postanowień Regulaminu oraz dokonanie płatności.
c. Klient dobrowolnie dokonuje rezerwacji. Obiekt nie pobiera opłaty rezerwacyjnej.
d. Regulamin obowiązuje dla rezerwacji dokonywanych od dnia 23.11.2023r.
e. Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi
definicjami:
I. Klient – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych (konsument) lub w przypadku rezerwacji dokonywanej na firmę osoba, która w
związku z wykonywanym zawodem lub świadczoną usługą na rzecz osoby prawnej lub/i
jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
dokonuje rezerwacji w jej imieniu i na jej rzecz (nie konsument);
II. Obiekt – Solec „Syrenka” ul. Henryka Sienkiewicza 5, 28-131 Solec-Zdrój, NIP: 6551985555
REGON: 524245368, adres poczty elektronicznej: syrenka.kontakt@gmail.com Telefon:
+48 787-502-444;
III. Płatności Online – metody płatności online udostępnione Klientowi przez Obiekt w ramach
procesu rezerwacji.
IV. Regulamin – niniejszy Regulamin.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

a. Do dokonania rezerwacji wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz posiadanie konta e-mail,
na który przychodzi wiadomość potwierdzająca dokonanie rezerwacji (w przypadku ukończenia
procesu rezerwacji) albo wiadomość e-mail o przerwaniu rezerwacji (w przypadku nieukończenia
procesu rezerwacji).
b. W celu uzyskania pomocy lub odpowiedzi na jakiekolwiek pytania należy kontaktować się
bezpośrednio z Obiektem.

3. REZERWACJA

a. MOMENT ZAWARCIA REZERWACJI: Rezerwacja uważana jest za dokonaną w momencie przyjęcia
przez Obiekt prośby o rezerwację – wysłania e-mail do Klienta z potwierdzeniem dokonania rezerwacji.
W przypadku braku otrzymania wiadomości e-mail prosimy o sprawdzenie wiadomości SPAM lub
kontakt z Obiektem.
b. ZMIANA REZERWACJI: Zmiana rezerwacji przez Klienta obejmuje następujące kroki:
I. przesłana do Klienta wiadomość będzie zawierać link do dokonania modyfikacji,
II. wybór wyżej opisanej opcji spowoduje uruchomienie w przeglądarce internetowej systemu
do zarządzania rezerwacją. W systemie do zarządzania rezerwacją, w zależności od warunków
zarezerwowanej oferty, możliwe będzie anulowanie i/lub modyfikacja rezerwacji.
III. po wysłaniu prośby o modyfikację, w zależności od konfiguracji oferty, zostanie ona
zaakceptowana automatycznie, lub wysłana do obiektu, w celu potwierdzenia statusu.
Prosimy pamiętać, że do czasu kontaktu z Obiektem oraz potwierdzenia przez Obiekt
modyfikacji nie jest ona dokonana.
c. ODMOWA REZERWACJI: Obiekt zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku
braku wolnych pokoi w Obiekcie. W takim przypadku, Klient otrzyma w sposób automatyczny na
podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość o braku możliwości
dokonania rezerwacji.

d. ANULOWANIE/ODWOŁANIE REZERWACJI: Anulowanie rezerwacji przez Klienta obejmuje
następujące kroki:
I. wybór opcji “Modyfikuj” w przesłanej do Klienta wiadomości obejmującej potwierdzenie
dokonania rezerwacji,
II. wybór wyżej opisanej opcji spowoduje uruchomienie w przeglądarce internetowej systemu
do zarządzania rezerwacją. W systemie do zarządzania rezerwacją należy wybrać opcję
“Anuluj”, a następnie należy opisać przyczynę anulacji,
III. po dokonaniu anulowania rezerwacji, Klient otrzyma, na podany w toku rezerwacji adres
poczty elektronicznej, wiadomość obejmującą potwierdzenie anulowania rezerwacji, a w razie
anulowania bezkosztowego i dokonania wcześniej płatności za rezerwację, wpłacona kwota
zostanie zwrócona Klientowi na rachunek, z którego dokonano płatności w ramach rezerwacji.
Prosimy pamiętać, że otrzymanie potwierdzenia anulowania rezerwacji jest równoznaczne z
anulowaniem rezerwacji. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia anulowania
rezerwacji prosimy o sprawdzenie folderu SPAM i kontakt z Obiektem.
e. UWAGI DO REZERWACJI: Uwagi wpisane w formularzu nie wiążą w żaden sposób Obiektu. Obiekt
nie gwarantuje ich spełnienia. Obiekt zastrzega sobie prawo do kontaktu e-mail lub telefonicznego z
Klientem w celu ich omówienia oraz poinformowania o odpłatności (zarówno wcześniej jak i w dniu
przyjazdu), jeżeli spełnienie uwag/życzeń tego wymaga i ich realizację dopiero po akceptacji Obiektu
oraz Klienta.
f. PŁATNOŚĆ: Klient może zapłacić za rezerwację poprzez Płatności Online. Zamówienie wiąże się z
obowiązkiem zapłaty.

4. POBYT W HOTELUE

a. Warunki pobytu w hotelu określa odrębny regulamin Obiektu.
b. Warunki rezerwacji stosuje się bezpośrednio i w przypadku niezgodności z regulaminem Obiektu
mają one pierwszeństwo.
c. Warunki rezerwacji przesyłane są e-mailem razem z potwierdzeniem dokonania rezerwacji.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI

a. Klient zgadza się przestrzegać warunków obowiązujących w Obiekcie, w tym między innymi
regulamin Obiektu oraz regulować wszelkie należności w terminie, a także przestrzegać wszystkich
wytycznych, zasad i ograniczeń, w szczególności nałożonych przepisami prawa lub zaleceniami
stosownych organów i służb, które obowiązują w Obiekcie.
b. Klient jest zobowiązany do posługiwania się prawdziwymi danymi, w tym danymi osobowymi, co do
których posługiwania się ma prawo.
c. Klient zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami.
d. Obiekt zobowiązuje się do realizacji warunków dokonanej rezerwacji.
e. Obiekt zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który naruszył
postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
a. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór rezerwacji i jej przydatność do potrzeb własnych
jak i osób, dla których wykonuje rezerwację.

b. Klient ponosi odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, w tym przekazywanie błędnych
informacji lub niestosowanie się do Regulaminu.
c. Obiekt ani dostawca silnika rezerwacyjnego na stronie internetowej nie ponosi odpowiedzialności za
przerwanie procesu dokonywania rezerwacji na etapie wypełniania formularza czy tzw. porzucenie
koszyka zakupowego (nieukończenie rezerwacji) przez Klienta. Wymagane jest ponowne rozpoczęcie
wypełniania formularza rezerwacji przez Klienta.
d. Wyjazd przed zarezerwowaną datą wymeldowania nie ma wpływu na cenę i jest równoznaczny z
obciążeniem opłatą stosownie do warunków dokonanej rezerwacji.
e. Obiekt ani dostawca silnika rezerwacyjnego na stronie internetowej nie ponosi odpowiedzialności
za:
I. niepoprawnie wpisane dane przez Klienta,
II. brak dostępu do sieci Internet lub ograniczenia w jego dostępności,
III. ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do
Klienta, które stanowią podstawę do dokonywania rezerwacji,
IV. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na
skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich, a na które nie miał wpływu Obiekt,
V. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na
skutek zaistnienia siły wyższej,
VI. płatności realizowane w ramach Płatności Online.
f. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania
w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest
możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do
szkód wyrządzonych umyślnie.
g. Wszelkie roszczenia ulegają przedawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. REKLAMACJE

a. Klient ma prawo do złożenia reklamacji i jej rozpatrzenia przez Obiekt w ustawowym terminie 14 dni
od jej otrzymania. Reklamacje prosimy składać listownie lub drogą elektroniczną na adres Obiektu.
Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty
elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się.
b. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Obiekt udziela Klientowi odpowiedzi w sprawie
rozstrzygnięcia. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została
reklamacja.

8. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

a. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz warunki ochrony prywatności określa Polityka
Prywatności na stronie internetowej Obiektu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Obiekt ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i obowiązują one z chwilą aktualizacji w
silniku rezerwacyjnym na stronie internetowej z zastrzeżeniem, że Klienta który dokonał rezerwacji
obowiązuje Regulamin w wersji obowiązującej w dniu akceptacji Regulaminu przez Klienta.
b. W przypadku odnotowania przez osobę naruszenia prawa osoba ta jest zobowiązana do kontaktu z
Obiektem.

c. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
d. Prawem właściwym jest prawo polskie, a podstawą wykładni jest Regulamin w j. polskim.